Informacje o zbieraniu danych osobowych w serwisie www.vimax.pl

1. Definicje

 • Administrator – VIMAX Małgorzata Rogiewicz z siedzibą w Przygoniu przy ul. Wczasowej 2, 95-082 Dobroń
 • Dane osobowe – informacje dotyczące osoby fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania (imię, imiona i nazwisko, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy/NlP) oraz informacje, które są zbierane za pośrednictwem plików cookies, IP urządzenia
 • Polityka – polityka przetwarzania danych osobowych Serwisu www.vimax.pl
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://vimax.pl/
 • Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce

2. Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez:

 1. adres e-mail: rodo@vimax.pl
 2. adres korespondencyjny: VIMAX Małgorzata Rogiewicz, Przygoń, ul. Wczasowa 2, 95-082 Dobroń z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”

3. Sposób przekazywania danych osobowych przez Użytkownika

Użytkownik Serwisu może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą:

 • formularza kontaktowego, który znajduje się na stronie KONTAKT
 • formularza rekrutacyjnego, który znajduje się na stronie KARIERA
 • plików cookies

Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach niezbędne do nawiązania kontaktu zwrotnego przez Administratora z Użytkownikiem Serwisu.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

 • identyfikacja nadawcy oraz obsługi przesłanego zapytania za pośrednictwem formularza w zakresie danych osobowych, które są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), który polega na konieczności przetwarzania danych potrzebnych przy świadczeniu usługi
 • identyfikacja nadawcy oraz obsługi przesłanego zapytania za pośrednictwem formularza w zakresie danych osobowych, które są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną jest uzasadniona zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która wynika z zainicjowania kontaktu przez Użytkownika
 • analityka, statystyka i funkcjonalność – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na analizowaniu aktywności Użytkowników Serwisu oraz badaniu ich preferencji w celu ulepszenia funkcjonalność Serwisu

5. Formularz kontaktowy i rekrutacyjny

Administrator umożliwia Użytkownikowi skontaktowanie się z nim za pośrednictwem formularza kontaktowego, który został umieszczony na podstronie KONTAKT. Aby móc skorzystać z formularza należy wypełnić pola, które są oznaczone jako obowiązkowe. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak zaleca się ich podanie w celu ułatwienia Administratorowi nawiązanie kontaktu lub obsługi przesłanego zapytania.

Ponadto Użytkownikowi przysługuje możliwość przesłania aplikacji w trakcie procesu rekrutacji za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego, który został umieszczony na podstronie KARIERA. Aby móc skorzystać z formularza i wziąć udział w prowadzonej rekrutacji należy wypełnić pola, które są oznaczone jako obowiązkowe.

6. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez okres czasu, który jest zależny od celu ich przetwarzania:

 • przez czas utrzymywania kontaktów biznesowych w związku z zapytaniem przesłanym przez Użytkownika przy użyciu formularza kontaktowego
 • do momentu upływu przedawnienia roszczeń lub do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze
 • przez 14 dni od skończonej rekrutacji lub w przypadku udzielonej zgody na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat
 • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami

7. Uprawnienia Użytkownika Systemu

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:

 • prawo dostępu do danych osobowych
 • prawo do sprostowania danych osobowych
 • prawo do usunięcia danych osobowych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką zgodę Użytkownik uprzednio wyraził

8. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą zostać udostępnione zewnętrznym przedmiotom świadczącym usługi dla Administratora, m.in. podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, firmom kurierskim i operatorom pocztowym (w związku z realizacją zamówienia).

Administrator ma prawo do udostępnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej postawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

W przypadku pytań bądź wątpliwości w zakresie ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Przejdź do kontaktu