Inwestycja A1.4.1 – „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” finansowanych ze środków planu rozwojowego  Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

Nazwa inwestycji (numer umowy i tytuł projektu):
Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr 00245-84000-OR0500140/22
„Inwestycja VIMAX Małgorzata Rogiewicz w zwiększenie odporności energetycznej oraz dywersyfikację produkcji poprzez zakup urządzeń do produkcji ekologicznych aromatów i mieszanek przyprawowych z wykorzystaniem OZE i specjalistycznego oprogramowania”

Nazwa działania:

Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

Całkowita wartość przedsięwzięcia (brutto). 4 344 555,96 PLN

Kwota wsparcia: 1 766 079,66 PLN

Nazwa beneficjenta: VIMAX Małgorzata Rogiewicz

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Działanie I.2 :Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Nazwa inwestycji (numer umowy i tytuł projektu):
Projekt nr RPLD.01.02.01-10-0003/21-00
„Zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej firmy Vimax Małgorzata Rogiewicz”

Całkowita wartość projektu. 533 034,12 PLN

Dofinansowanie ze środków EFRR. 331 651,76 PLN

Nazwa beneficjenta: VIMAX Małgorzata Rogiewicz

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie II. 3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP

Nazwa inwestycji (numer umowy i tytuł projektu):
Projekt nr RPLD.02.03.01-10-0041/19
„Wprowadzenie na rynek innowacyjnych aromatów naturalnych otrzymywanych w  ze wskazanego materiału źródłowego”

Całkowita wartość projektu. 4 513 219,32 PLN

Dofinansowanie ze środków EFRR. 2 018 106,20 PLN

Nazwa beneficjenta: VIMAX Małgorzata Rogiewicz

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Nazwa inwestycji (numer i tytuł projektu):
Projekt nr RPLD. 01.02.01-10-0008/19
„Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego firmy VIMAX Małgorzata Rogiewicz”

Całkowita wartość projektu: 716 069,00 PLN

Kwota dofinansowania: 494 844,50 PLN

Nazwa beneficjenta: Vimax Małgorzata Rogiewicz

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach
Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Nazwa operacji: „Rozwój firmy Vimax Małgorzata Rogiewicz poprzez wprowadzenie innowacji procesowej w przedsiębiorstwie”

Cel operacji: Rozwój firmy Vimax Małgorzata Rogiewicz poprzez zakup urządzeń (detektora metali oraz lepkościomierza)

Kwota dofinansowania: 24 696,00 PLN

Nazwa beneficjenta: Vimax Małgorzata Rogiewicz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz Budżetu Państwa w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju regionu łódzkiego.

Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie II.3.: Zwiększenie konkurencyjności MŚP

Nazwa inwestycji (numer i tytuł projektu):
Projekt pn. ,,Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego‘’

1. Umowa pożyczki nr 472/101/061/2019. Kwota pożyczki: 623 000,00 PLN

Nazwa beneficjenta: VIMAX Małgorzata Rogiewicz

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Nazwa inwestycji (numer umowy i tytuł projektu):
Projekt nr RPLD.01.02.01-10-0024/16-00
„Rozwój działu B+R firmy VIMAX Małgorzata Rogiewicz”

Całkowita wartość projektu. 674 040,00 PLN

Dofinansowanie ze środków EFRR. 301 400,00 PLN

Nazwa beneficjenta: VIMAX Małgorzata Rogiewicz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007‑2013

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju regionu łódzkiego

Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość

Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu

Nazwa inwestycji (numer i tytuł projektu):
Projekt pn. „Fundusz Pożyczkowy ŁÓDŹ-JEREMIE II”

1. Umowa pożyczki nr 176/102/011/2015. Kwota pożyczki: 300 000,00 PLN

Nazwa beneficjenta: VIMAX Małgorzata Rogiewicz

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju regionu łódzkiego

Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość

Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu

Nazwa inwestycji (numer i tytuł projektu):
Projekt pn. „Fundusz Pożyczkowy ŁÓDŹ-JEREMIE”

1. Umowa pożyczki nr 172/101/003/2013. Kwota pożyczki: 400 000,00 PLN

2. Umowa pożyczki nr 172/101/004/2013. Kwota pożyczki: 300 000,00 PLN

Nazwa beneficjenta: VIMAX Małgorzata Rogiewicz